دانشگاه کاشان

چهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)

۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

قابل توجه کلیه شرکت کنندگان محترم کنفرانس

چهارشنبه صبح
Wednesday-Algebra https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/uo8ozet5u7dxb3ua03oi
Wednesday-Graph and Computer Science https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/iyg6yi269pjhvovv3751
Wednesday-Graph https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/6ct5o8leh64x2yp6wkyc
Wednesday-(Alain Bretto)-Keynote Speaker https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/x2cl1osko01hit8q3r3n


چهارشنبه عصر
Wednesday-(M. Ghandhari)_Keynote Speaker https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/bnf4wlvqqk754yp0r0a6
Wednesday_Graph https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/u0hl9hurxr7ayas3hwfn
Wednesday_Algebra https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/hq721g1aid0x8vol5081
Poster https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/7174mosiiywfjpamzzr2


پنج شنبه صبح
Thursday-(Abdollahi)_Keynote talk https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/fqn1g9yis09bcdaj0hom
Group-Graph https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/9lb25acp7wexx1zq4efi


پنج شنبه عصر
Thursday-(Mosavi)_Keynote Speaker https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/06oh40zwnu998juap9ar
Thursday_Group https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/ygzjef4k50h0079ll9zv
Thursday-(Alikhani)_Keynote Speaker https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/leqwehfx9nabxras0vsz
Thursday Graph https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/op2ex2rdqy9g2alz18ft
Thursday-(Tavakoli)_Invited Speaker https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/dm915vl77g5l2yshykax
Closing Ceremony https://meeting.kashanu.ac.ir/guest-join/xstg290g519jqrb52v6j