دانشگاه کاشان

چهارمین کنفرانس بین المللی جبر محاسباتی، نظریه‌ی محاسباتی اعداد و کاربردها (یادبود پروفسور علی‌رضا اشرفی)

۱۳ الی ۱۵ تیر ماه ۱۴۰۲

اسامی مقاله های پذیرفته شده پوستری کنفرانس

نام و نام خانوادگی رشته عنوان مقاله فایل ارائه
اکرامی سید خلیل جبر A fixed point Approach to Almost Orthogonally Quadratic دانلود
اکرامی سید خلیل جبر Almost Hilbert C∗-Module Derivations دانلود
پویان ندا جبر on unit-semi boolean rings دانلود
جمالی مرضیه جبر Study of classical prime submodules دانلود
حسن زاده امید جبر A note on UJI rings دانلود
دارابی حمید جبر Capability of low dimensional nilpotent 3-Lie algebras دانلود
رمضانی سید مهراب جبر Solving functional equations with the help of representation of finite groups دانلود
سریع القلم نرگس جبر Algebra and Uncertainty Business; A missing ring in productive business Management- Applications and Implications دانلود
کیانی سیما جبر Roman domination number in the unitary Cayley graphs دانلود
مسعودی آرانی مریم جبر A study on weakly reversible rings دانلود
جعفری پطرودی سید حسین جبر On Particular Number Sequences, Some Properties and New Results دانلود
رحمتی مرضیه جبر intermediate axiom on algebra structure دانلود
یعقوبی مریم جبر some properties of L-Hutton uniform spaces ,L-fuzzy دانلود
PARVEEN P Graph CERTAIN PROPERTIES OF THE ENHANCED POWER GRAPH ASSOCIATEDWITH A FINITE GROUP دانلود
رباط جزی اکرم گراف محاسبه عدد رنگی مکانی - همسایه ای گراف های فولرن و پترسن دانلود
سبزواری مهدی گراف کاربردهایی از قدم زدن تصادفی روی گراف ها دانلود
شاه میری زینب گراف بعد متریک ‑kخوشه غیرمحلی کسری گراف ها دانلود
شرفدینی رضا گراف On neighbourhood Laplacian matrix of graphs دانلود
عقدایی ابوالفضل گراف PTn یافتن عدد وینر برای گراف پلی تیوفتن و ارائه یک چند جمله ای درجه سه با استفاده از عدد دانلود
گلابی سنجانی انسیه گراف اثر حاصلضرب توانهای ماتریس مجاورت و ماتریس درجه دانلود
میروکیلی سعید گراف On the soft coloring of soft graph دانلود
سلطانی علاسوند مهرنوش آنالیز عددی روش حلی برای مسائل برنامه ریزی خطی کسری بازه ای دانلود
سبزواری مهدی آنالیز عددی استفاده از موجک های CASدر حل عددی معادلات انتگرال فردهلم فازی غیرخطی نوع دوم دانلود
ذبیحی فاطمه آنالیز عددی A new computational method based on Vieta-Lucas دانلود
ذبیحی فاطمه آنالیز عددی "Legendre wavelet operational scheme for solving the model of pollution for a system of lakes دانلود
راه پیمایی فرزاد آنالیز عددی یک روش بارزیلای-بوروین اصلاح شده برای حل معادلات قدر مطلقی دانلود
تبریزی دوز حمیدرضا آنالیز عددی معرفی یک پایه درروش گالرکین براساس پایه موجک چندگانه لژاندر دانلود
عسگری جلال بهینه سازی he improved bounds for the Seidel and Laplacian Seidel energy دانلود
سلطانی زینب بهینه سازی On a non-compact Minimax Theorem دانلود
بای عاطفه بهینه سازی یک روش گرادیان مزدوج اصلاح شده برای حل مسائل بهینه سازی ناهموار در بازسازی تصویر دانلود
نامی محمد مهدی آموزش ریاضی مزایای استفاده از هوش مصنوعی در آموزش ریاضیات دانلود
اکبری فاطمه بهینه سازی بررسی تدوین ابزار بهره وری در تحقیق در عملیات (مطالعه موردی شرکت های موفق) دانلود
حسن خانی محمد گراف A note on the specctrum of a graph دانلود